oferta PDF Drukuj

"Kiedy śmieje się dziecko,
 śmieje sie cały świat...
"
                                     J.Korczak

 

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Organizujemy działania umożliwiające dziecku poznawanie i rozumienie siebie i świata.
 • Rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania.
 • Uwzględniamy potrzeby dziecka.
 • Troszczymy się o zapewnienie równych szans edukacyjnych.
 • Umacniamy wiarę we własne siły i możliwości.
 • Kształtujemy wrażliwość estetyczną i moralną dziecka.
 • Motywujemy do podejmowania działań.
 • Stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji.
 • Wzmacniamy poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej.
 • Zapewniamy warunki do harmonijnego, psychofizycznego rozwoju dziecka.
 • Uczymy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.
 

 

Nasza oferta

1. Język angielski od klasy 0.
2. Realizacja programów autorskich.
3. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • Chór szkolny
 • Koło teatralne „Czary – Mary”
 • Zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • koło przyrodnicze
 • Naukowe Koło Historyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • Klub Młodego Technika
 • Aktyw biblioteczny.

4. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I - III.
5. Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna dla uczniów z wadami postawy.
6. Zajęcia logopedyczne.
7. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w klasach IV – VI.
8. Indywidualna praca z uczniem: zarówno  z trudnościami jak i zdolnym.
9. Praca opiekuńczo wychowawcza pedagoga szkolnego.
10. Opieka medyczna higienistki szkolnej.
11. Edukacja filmowa w klasach 0 - III, edukacja teatralna w klasach 0 -VI.
12. System konsultacji indywidualnych nauczycieli z rodzicami.
13. Szereg uroczystości, apeli i imprez szkolnych.
14. Udział w życiu kulturalnym miasta i okolic (teatr, kino, muzea, biblioteki).
15. Konkursy szkolne i pozaszkolne.
16. Wycieczki szkolne.
17. Ścisła współpraca z rodzicami