Projekt systemowy „Wszyscy mamy równe szanse” PDF Drukuj Email


W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole będzie realizowany projekt systemowy „Wszyscy mamy równe szanse”. Projektem będzie objęta grupa 86. uczniów kl. I – III. Projekt ten będzie realizowany zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans  edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie  zajęć dodatkowych w ramach projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse”:

1.  Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
Ogółem 90 godzin  – 3 grupy po 30 godz. na grupę, Harmonogram zajęć:  w okresie 07.10.2013 r. - 30.06.2014 r.

2.  Zajęcia logopedyzne dla dzieci z wadami wymowy
Ogółem 60 godzin  – 2 grupy po 30 godz. na grupę
Harmonogram zajęć:  w okresie 07.10.2013 r. - 30.06.2014 r.  ,

3.  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Ogółem  90 godzin  – 3 grupy,  po 30 godzin na grupę,
Harmonogram zajęć:  w okresie 07.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

4.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo 
Ogółem 30 godzin  – 1 grupa - 30 godzin,
Harmonogram zajęć:  w okresie 07.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

5.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie:
Ogółem 30 godzin – 1 grupa -  30 godzin
Harmonogram zajęć: w okresie 07.10.2013 r. – 30.06.2014 r.,

6.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie języka angielskiego
Ogółem  30 godzin -  1 grupa - 30 godzin
Harmonogram zajęć: w okresie 07.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

Zapraszamy nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w kl. I – III do prowadzenia w/w zajęć w ramach projektu.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dziale Do pobrania