Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
PDF Drukuj Email

ZASADY I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJObowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

·        Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku  Dz.U. 2017 poz. 1591


.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. 2017 poz. 1578

 

Istota pomocy - specjalne potrzeby edukacyjne


Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami

środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych

z wcześniejszym kształceniem za granicą.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

 

 


SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLEPomocy psychologiczno-pedagogicznej mają udzielać uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.

 

PEDAGOG SZKOLNY , PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

DORADCA ZAWODOWY

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


LOGOPEDA

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA PDF Drukuj Email

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

o       801 199 990

o       czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00;

o       koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

o       http://www.kbpn.pl

 

·        Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

o       800 120 289

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00;

o       połączenie bezpłatne

 

·        Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

o       800 120 148

o       czynny całą dobę; połączenie bezpłatne

 

·        Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”

o       801 109 696

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00;

o       koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

 

·        Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

o       czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00

 

·        Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

o       85 732-22-22

o       (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00)

 

·        Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)

o       800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)

o       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – poradnia mailowa

o       22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)

o       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – poradnia mailowa dla specjalistów

 

·        Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

o       800 120 359

o       Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.

o       połączenie bezpłatne.

 

·        Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

o       116 111

 

·        Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

o       800 12 12 12

 

·        POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

o       801 140 068

o       czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-20

o       porady/konsultacje on-line – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

·        AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”

o       22 692 82 26

o       801 888 448 (płatne za pierwszą minute połączenia)

o       czynny w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek w godzinach 10.00 - 15.00, środa w godzinach 15.00 – 18.00, czwartek w godzinach 15.00 - 20.00

o       http://www.swwaids.org

o       http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami

 

·        Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

o       22 692 82 26

o       801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia)

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

o       http://www.aids.gov.pl

 

·        Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

o       22 425-98-48

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty 
w godzinach 15:00-17:00

o       opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego

 

·        Młodzieżowy

o       988

o       (pon.-pt. 13.00 - 18.00)

 

·        Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania

o       9288

o       w dni powszednie w godz. 10 - 20.

 

·        Towarzystwa Pomocy Młodzieży

o       22 635 54 67

o       (czynny w godzinach 14.00-18.00)

 

·        Uczennicy i Ucznia

o       71 372 04 86

o       (pon. 17.00 - 19.00, śr. 19.00 - 21.00)

 

·        Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat

o       022 672 52 26

 

·        Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA

o       22 827 61 72

o       (pn.-pt. 15-18)

 

·        Komitet Ochrony Praw Dziecka

o       22 831 24 29

o       (pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-18)

 

·        Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

o       22 6269419

 

·        Pogotowie rodzinne

o       22 613 69 91

 

·        Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

o       22 828 61 92

o       (pn.-pt. 15-20)

 

·        Ruch Pomocy Rodzinie

o       22 621 03 67

o       (pn.-pt. 10-17)

 

·        Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste

o       22 728 64 35

o       (codziennie 21-4, wt. 9-17)

 

·        Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

o       42 682 28 37

 

·        Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar

o       22 823 65 31

o       czynne w godzinach 9-21

 

·        Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego

o       22 844 44 70

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -19.00, soboty w godzinach 11.00 -15.00)

 

·        Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

o       32 206 82 17

o       czynny w poniedziałki w godz.10-19.wtorki i piątki w godz 15-19, środa w godz 10-13, czwartek w godz 14-19.

o       http://www.ptzn.katowice.pl

 

·        STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

o       22 621 35 37

o       (pn.-pt. 10-15)

 

·        Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

o       22 844 14 82

o       (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),

 

·        Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA

o       801 24 70 70 lub 654 70 70

o       (codziennie, całodobowo)

 

·        Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia

o       22 654 70 70

o       (nd. 17-21)

 

·        Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik

o       22 853 52 22

o       (pn., wt., czw. 12-19)

 

·        Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich

o       22 828 12 95

o       (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)

 

·        Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA

o       22 654 40 41

o       (pon., czw. godz. 17-20)

 

·        Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

o       22 628 01 20

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Instytucje pomocowe w Łomży – baza adresowa:


1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego11, tel. ( 86 ) 47 – 33 - 900

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Piątnicy, tel. 602769885

3. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Rybaki 3, Łomża, tel. ( 86 ) 216 – 67 - 03

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Al. legionów, Łomża, tel. ( 86 ) 216 – 56 - 53

5. Komenda Miejska Policji w Łomży, Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykowa, ul. Wojska Polskiego 9, Łomża,

tel. ( 86 ) 474–12 – 61

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Polna 16 TEL./FAX: 86  215 03 18 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strony internetowe :
www.depresjastop.pl
www.poradnia.narkomania.org.pl
www.narkomania.org.pl
www.111116.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.bezpiecznaszkolamen.gov.pl