Doradztwo zawodowe
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, oraz PDF Drukuj Email

Pobierz plik

 
Wycieczka zawodoznawcza do firmy Domel Sp. z o.o. w Łomży PDF Drukuj Email

17 stycznia 2019 roku uczniowie klasy VII b znów uczyli się "inaczej". W ramach lekcji z doradztwa zawodowego omawiania tematu związanego z przyszłą pracą zawodową na zaproszenie p. Moniki Walczyk  wybrali się do firmy produkującej okna Firmy DOMEL Sp.zo.o w Łomży. Celem wycieczki było poznanie zawodów związanych z branżą produkcyjną. Podczas zwiedzania firmy uczniowie zapoznali się z technologią produkcji okien  różnych rodzajów z drzwiami oszklonymi włącznie. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany i wszystkimi operacjami sterują komputery obsługiwane przez pracowników. Uczniowie dowiedzieli się , że w zależności od miejsca montażu okien mają one inną specyfiką. Firma produkuje okna od ponad 20 lat. Zatrudnia bardzo dużo pracowników o różnych kwalifikacjach zawodowych. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie p. Monice Walczyk pracującej w firmie a prywatnie mamie uczennicy z klasy 7b oraz p. Mariuszowi Tarce za przedstawienie uczniom głównych założeń działalności firmy. Galeria

 
Wycieczka zawodoznawcza do Sądu Rejonowego w Łomży PDF Drukuj Email

10 stycznia 2019 roku  uczniowie klas siódmych naszej szkoły zwiedzili Sąd Rejonowy w Łomży. Pierwszym punktem programu wycieczki była rozmowa z  sędziami

p. Sylwią Owłasiuk i p. Michałem Krzysztofem Gąsiewskim,  którzy w bardzo przystępny sposób opowiedzieli uczniom  o wykonywaniu pracy sędziego. Zapoznali młodzież ze strukturą sądownictwa polskiego oraz uświadomili, jakie prawa i obowiązki ma młody człowiek funkcjonujący w środowisku szkolnym i rodzinnym. Uczniowie włączyli się do rozmowy, zadając sędziom pytania dotyczące konkretnych przypadków łamania prawa przez nieletnich. Uczniowie zobaczyli sale rozpraw oraz cele dla osób przywożonych z aresztu na przesłuchania .Na końcu zwiedzili  „niebieską salę”, gdzie w razie potrzeby, są przesłuchiwane osoby nieletnie w obecności psychologa.

Wycieczka była bardzo pouczająca, ale też nie zabrakło drobnych „atrakcji”. Uczniowie mogli zasiąść na miejscach składu sędziowskiego, a nawet dać się zamknąć w celach dla aresztantów.  Mieli możliwość  ubrania się w  sędziowską togę

Dziękujemy Pani Prezes Sądu Rejonowego Sędzi Ewie Agnieszce Kłapeć-Kalinowskiej i wszystkim pracownikom za miło spędzony czas i zdobytą wiedzę. Galeria

 
Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży PDF Drukuj Email

13 grudnia 2018 roku uczniowie klas siódmych wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Celem wycieczki było poznanie jednej z instytucji rynku pracy, która wspiera m.in. młode osoby w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Przewodnikiem uczniów była Pani Katarzyna Rogińska-Świecka doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, która przyjęła nas niezwykle serdecznie i przełamała wszelkie obawy związane z podejmowaniem pierwszych kroków związanych z zawodową przyszłością. Uczniowie poznali specyfikę pracy urzędu, zadania i aktywne formy wsparcia, jakich udziela urząd pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Należą do nich m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wycieczka była ciekawym doświadczeniem i źródłem informacji na temat zawodów i lokalnego rynku pracy .

 
PDF Drukuj Email

Doradztwo edukacyjne-zawodowe, to pomaganie uczniom w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia i wyboru przyszłego zawodu. Dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach edukacyjnych.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 1675) zdefiniowano, na czym polega doradztwo zawodowe oraz wskazano formy, w jakich może być ono realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową,
  • orientację zawodową,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach),
  • zajęcia z wychowawcą,

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, składającym się z decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. WSDZ umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju samoświadomości- mocnych i słabych stron, własnych predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Współczesna, bardzo dynamiczna rzeczywistość stwarza konieczność kształtowania odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności, pomocnych w przygotowaniu do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Działania podejmowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa wynikają z diagnozy potrzeb społeczności szkolnej w obszarze planowania i realizowania kariery edukacyjne - zawodowej uczniów oraz analizy rynku edukacyjnego i rynku pracy.

WSDZ  stanowi integralną część procesu dydaktyczno -wychowawczego w szkole. Działania te są spójne z realizowaną koncepcją pracy szkoły, programem wychowawczo- profilaktycznym, podstawą programową kształcenia ogólnego.

Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska)

Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności)

Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji ( K. Lelińska)


Ścieżki kształcenia

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.


 

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

 

Źródło: www.doradztwo.ore.edu.pl

 

Pomocne materiały:


http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
– filmy o zawodach

www.men.gov.pl
www.cdzdm.pl

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.dobryzawod.pl