PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
Publikacje
Wpisany przez Ewa Bargielska   

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Tytuł publikacji 

Miejsce publikacji 

 

Publikacje  w pracach zbiorowych:

 

dr Iwona Borawska  

Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I (współ)

Nauczanie zintegrowane (Mat. met.),  Wyd. WOM,  Łomża 1998, s. 6

 

Blok tematyczny Ziemia – nasz wspólny dom  (kl. III) oraz zintegrowany sprawdzian wiad. i umiejętności po realizacji bloku  (współ.)           

Pomiar dydaktyczny w nauczaniu zintegrowanym, Wyd. ODN, Łomża 2000

 

Wychowanie prorodzinne w kształceniu zintegrowanym

Troska   o człowieka w rodzinie i szkole, EPISTEME 16 (2001),  Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001, s. 119

 

Edukacja regionalna w klasach I – III

 Dziedzictwo kulturowe w regionie, Wyd. ODN, Łomża 2001, s. 32

 

Integralność kształcenia w realiach

Edukacja w dialogu i reformie. Red. A. Karpińska, Wyd. Trans Humana, Białystok 2002, s. 238

 

Kształcenie zintegrowane – wyzwaniem dla nauczyciela                             

Edukacyjne obszary „Głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie, Red. A. Karpińska, Wyd. Trans Humana, Białystok  2005,

s. 190

 

Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle przeprowadzonych badań  

Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, Red. E. Kozak – Czyżewska, D. Zdybel, B. Kępa,   Wyd. MAC, Kielce 2005, s. 659 

 

Wprowadzanie zmian programowych na przykładzie autorskiego programu „Edukacja regionalna w klasach I – III” 

Red. E. Rogalski Wyd. NWSP, Białystok 2007,

 s. 263 

 

Matematyka w kształceniu zintegrowanym

Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie  Red. A. Karpińska, W.Wróblewska Wyd. Trans Humana, Białystok  2008, s. 193 

 

Idea podmiotowości we współczesnej szkole

Podmiotowość we współczesnej edukacji. Oglądy – intencje – realia, Red. J. Niemiec, 

 A. Popławska, Wyd. NWSP, Białystok 2009,
s. 167
 

 

Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle badań

Edukacja w okresie przemian, Red. A. Karpińska, Wyd. Trans Humana, Białystok 2010, s.338 

 

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach w edukacji wczesnoszkolnej 

Edukacja z perspektywy przemian kulturowo – społecznych. Wczoraj – dziś - jutro, Red. J. Bielecki, A. Jacewicz, Wyd. NWSP, Białystok 2010, s. 513 

 

Współpraca nauczycieli z rodzicami (na przykładzie szkoły podstawowej)

Wyd. UKW, Bydgoszcz  (w druku)

 

Stymulowanie kreatywności dzieci w edukacji wczesnoszkolnej

Wyd. Trans Humana , Białystok (w druku)

 

Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń  

Wyd. NWSP, Białystok (w druku)

 

Między przedszkolem a szkołą. Dylematy progu szkolnego.

Wyd. UW, Warszawa (w druku)

 

Alternatywne rozwiązania we współczesnej edukacji

Wyd. UG, Gdańsk (w druku)

 

 

Artykuły i recenzje w czasopismach:

 

 

 (rec.) J. Brzózka, A. Jasiocha „Matematyka z uśmiechem”

Życie Szkoły 1998 nr 8, s. 506

 

Dlaczego nauczyciel musi być twórczy?

Edukacja i Dialog 1998 nr 8, s. 30

 

Zabawa rozwija

Edukacja i Dialog 1998 nr 9, s. 60

 

Formy spotkań z rodzicami

Edukacja  i Dialog 1998 nr 10, s. 33 

 

Warsztaty „Integralny system nauczania”

Dialogi Oświatowe 1998 nr 3, s. 12

 

Innowacyjne formy pracy z dziećmi w klasach integracyjnych  

 

Dialogi Oświatowe 1998 nr 3, s. 8

 

Moje doświadczenia z pracy w klasie integracyjnej

Dialogi Oświatowe 1999 nr 1, s. 4

 

Integralny system nauczania  

Życie Szkoły 1999 nr 1, s. 75

 

Praca z dziećmi w klasach integracyjnych  

Edukacja i Dialog 1999 nr 2, s. 17

 

(rec.) H. Teml „Relaks w nauczaniu” 

Życie Szkoły 1999 nr 4, s. 317

 

Moje doświadczenia z pracy w klasie integracyjnej 

Życie Szkoły 1999 nr 5,  s. 329 

 

Nauczanie integralne – wielka podróż po krainie wiedzy

Życie Szkoły 1999 nr 10, s. 778

 

Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej 

Ruch Pedagogiczny nr 1 – 2, WSP ZNP Warszawa 1999, s. 117 

 

(rec.) M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, D. Pankowska  „Polubić szkołę” 

Życie Szkoły 2000 nr 7, s.429

 

 Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej

Życie Szkoły 2001 nr 3, s. 145

 

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej 

Życie Szkoły 2002 nr 4, s. 207 

 

Matematyka w kształceniu zintegrowanym 

Pory roku: Szkoła podstawowa kl. I – III  „W kręgu matematyki i rodziny” 2006, nr specjalny (czasopismo elektroniczne) 

 

Zabawy dydaktyczne związane z tematem rodzina

Pory roku: Szkoła podstawowa kl. I – III „W kręgu matematyki i rodziny” 2006, nr specjalny (czasopismo elektroniczne) 

 

Kształcenie zintegrowane – wybór literatury  

Pory roku: Szkoła podstawowa kl. I – III „W kręgu matematyki i rodziny” 2006, nr specjalny (czasopismo elektroniczne) 

 

Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle badań 

Edukacja 2007 nr 4, s. 47

 

 

Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji 

Edukacja 2007 nr 4, s. 117

 

 Artykuły na stronach internetowych:

 

 

Przedmiotowy system oceniania w kształceniu zintegrowanym (scenariusz spotkania z rodzicami) (współ.)

 www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

Dlaczego nauczyciel musi być twórczy

www.vulcan.edu.pll

 

Formy spotkań z rodzicami 

www.vulcan.edu.pll

 

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia klas młodszych 

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

Uczyć inaczej

www.sp10lomza.pl/publikacje/ 

 

Matematyka w kształceniu zintegrowanym 

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

Dlaczego nauczyciel powinien być twórczy?  

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

 

Scenariusz montażu słowno – muzycznego dla uczniów klas I – III na temat:  Dokarmiaj ptaki, nie pozwól im zginąć z głodu 

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

 

Edukacja pro rodzinna w kształceniu zintegrowanym 

www.sp10lomza.pl/publikacje/ 

 

Edukacja regionalna w klasach I – III  

www.sp10lomza.pl/publikacje/

 

 Praca z dziećmi w klasach integracyjnych

www.eid.edu.pl

 

Dlaczego nauczyciel musi być twórczy?

www.eid.edu.pl  

 

Zabawa rozwija  

www.eid.edu.pl

 

 Formy spotkań z rodzicami

www.eid.edu.pl

 mgr Małgorzata Juchimowicz

„Dzieje Kościoła w Czarni 1904-2004”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni

mgr Beata Wadowska  

 „Uczeń jako użytkownik informacji”

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Łomży Nr 8 

 

„Zaczarowany bajek świat” – scenariusz pasowania na czytelnika b biblioteki szkolnej

www.profesor.pl

 

„W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” – scenariusz pożegnania klas VI 

www.profesor.pl  

mgr Bożena Wykowska 

Pedagogika C. Freineta dziś „Posługiwanie się słownikiem ortograficznym  jako źródłem informacji w technice doświadczeń Poszukujących”

ODN Łomża 

 

„Tworzymy galerię” – „Świat swobodnej ekspresji” 

Inspiracje Frenetowskie Nr 1 (25) 

 

 „Jak uniknąć nieczytelnego pisma?”

Życie Szkoły Nr 2/2006 

 

Scenariusz zajęć  „Przygotowujemy się do wy cieczki do lasu”  

www.szkolnictwo.pl

 

Zintegrowany sprawdzian  w kl. III 

www.literka.pl  

 

„Jak umiejętnie korzystać z telewizji” – scenariusz zajęć.

www.literka.pl  

 mgr Monika Kozikowska

 "Tropik matematyczny" dla klasy I, II, III

 

 Wydawnictwo OLIMP