Świetlica
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
środa, 20 grudnia 2017 15:15

Świetlica szkolna to miejsce, które zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą – przed i po zajęciach dydaktycznych – umożliwiającą wszechstronny rozwój dziecka.

Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy jest miejscem sprzyjającym rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań i pasji dzieci, miejscem, które zaspokaja ich potrzeby fizyczne, społeczne, psychiczne i kulturalne.

Treści programowe planu pracy świetlicy podzielone są na cykle tematyczne i dostosowane do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7.00 – 16.45

GRUPY ŚWIETLICOWE

Sala nr 38 – grupa 1 i 2

Sala nr 41 – grupa 3 i 4

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

mgr Ewa Napiórkowska

mgr Marta Kowalczyk – Bożomańska

mgr Monika Kowalska

mgr Katarzyna Sobuta

CELE I ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ŚWIETLICY

 • Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
 • Stwarzanie warunków do odrabiania prac domowych i nauki własnej.
 • Aktywowanie mechanizmów wyzwalających twórczą aktywność.
 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie zasad poprawnego zachowania. Wdrażanie do używania form grzecznościowych. Wytwarzanie klimatu sprzyjającego powstawianiu emocjonalnych więzi wśród wychowanków uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Dostarczenie radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zajęć grupowych, zabaw i konkursów. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Stwarzanie sytuacji do rozwijania różnorodnych zainteresowań i zdolności uczniów.
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne. Wykonywanie elementów dekoracyjnych do wystroju świetlicy, gazetek ściennych, eksponowanie prac dzieci na wystawach.
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny po przez aktywny wypoczynek (gry i zabawy ruchowe) zarówno w sali świetlicy jak i na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie.
 • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie. Aktywny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych, atrakcjach i pracach na rzecz szkoły.
 • Uczenie i rozwijanie samodzielności.
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. Wpajanie szacunku do tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
 • Rozwój zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym.
 • Realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego oraz programów zewnętrznych.
Poprawiony: wtorek, 25 września 2018 10:26