Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
PDF Drukuj Email

Konwencja o prawach dziecka załącznik

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka    800 121212

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne.

Umiejscowienie Dziecięcego Telefonu Zaufania w strukturach Biura Rzecznika Praw Dziecka umożliwia jego konsultantom możliwość  zajmowania się problemem, monitorowanie sytuacji oraz organizowanie dalszej pomocy  w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka swoją działalność rozpoczął 20 listopada 2008 roku, był tym samym pierwszą zrealizowaną inicjatywą Marka Michalaka po objęciu urzędu Rzecznika Praw Dziecka.

Telekomunikacja Polska jako operator telekomunikacyjny i firma zaangażowana społecznie  w pomoc dzieciom zdecydowała się wspomóc Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzięki tej współpracy wszyscy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Numer 800 12 12 12 został udostępniony na zasadach niekomercyjnych.

Przemoc ‑ogólne wskazówki dla rodziców

Drogi Rodzicu, gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz zaskoczenie i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa to samo i to, Ty musisz mu pomóc.

Jakie formy przemocy występują w szkole?

Przemoc może przybierać różne formy: przemocy fizycznej i przemocy psychicznej. W szkole zazwyczaj mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą. . Niezależnie od rodzaju przemoc może stanowić ciężkie przeżycie dla dziecka i prowadzić do poważnych konsekwencji psychoemocjonalnych i somatycznych.

Jak zorientować się, że dziecko podlega przemocy w szkole?

Niektóre dzieci ukrywają problem. Być może nie chcą Cię zmartwić, albo wstydzą się. Mogą też czuć, że wina tkwi w nich samych. Takie dzieci najczęściej nie lubią szkoły. Rano przed wyjściem skarżą się na bóle głowy, gardła, gorączkę itp.

Inne sygnały świadczące o tym, że dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej:

 • nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie;
 • wraca ze szkoły później, okrężną drogą;
 • wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami;
 • ma podarte ubranie;
 • znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne;
 • prosi Cię o kupno „zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów;
 • często „gubi" pieniądze i prosi o drobne na „składkę";
 • nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle;
 • prosi o „załatwienie" zwolnienia z WF;
 • kłóci się ze swoimi przyjaciółmi;
 • jest ciche, izoluje się;
 • jest agresywne w stosunku do innych domowników (np. rodzeństwa);
 • ma gorsze wyniki w nauce;
 • opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje;
 • ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy.

Co możesz zrobić?

1.  Porozmawiaj z dzieckiem o szkole, co lubi, a czego nie lubi i jakich ma przyjaciół. Nie zmuszaj dziecka, aby z Tobą rozmawiało, po prostu zapewnij je, że może Ci ufać i że Ty postarasz się pomóc w rozwiązaniu wszystkich problemów. Upewnij je, że nie uczyniło niczego złego.

2.  Notuj wszystko, co zauważysz i zachęcaj dziecko, aby prowadziło pamiętnik. Dokumentuj wszystkie nieprzyjemne SMS‑y oraz e-maile.

3.  Skontaktuj się ze szkołą jak tylko zaczniesz podejrzewać, że masz do czynienia z problemem. Szkoła także będzie chciała rozwiązać problem.

 • Porozmawiaj z wychowawcą klasy i pamiętaj, że sytuacja ta nie powstała z winy szkoły. Gdy nauczyciel zacznie obserwować sytuację i mieć oko na dręczyciela‑i jego zachowanie się wobec Twego dziecka‑sytuację będzie można względnie łatwo znormalizować.
 • Zachęć dziecko do poszerzenia kręgu przyjaciół. Staraj się ich poznać. Poproś ich, aby pilnowali jeden drugiego.
 • Jeżeli przemoc nie ustanie, skontaktuj się ze szkołą ponownie i napisz do dyrektora, aby wyjaśnił, jakie są zasady postępowania szkoły w razie stwierdzenia przypadków przemocy. Tym sposobem będziesz wiedzieć dokładnie, jakie działania szkoła podejmuje dla rozwiązania nabrzmiałej sytuacji.

1.  Dodaj dziecku otuchy podkreślając, że ignorowanie przemocy nie spowoduje, że ona zniknie, a może nawet pogorszyć sytuację. Dziecko musi być przekonane, że nie jest to jego wina i że nikt nie ma prawa stosować przemocy. Nie zachęcaj dziecka do odwetu.

2.  Podejmowanie dalszych kroków.  Jeżeli dokuczanie przybiera drastyczne formy możesz zawiadomić policję. Możesz też w każdym momencie zwrócić się po pomoc do organizacji pozarządowych bądź innych specjalistycznych placówek pomagających ofiarom przemocy.

3.  Postępuj wg ustalonych zasad i nie próbuj załatwić sprawy samemu. Ważne jest, aby konfrontacja z dręczycielem lub jego rodzicami odbywała się w warunkach zapewniających Twojemu dziecku bezpieczeństwo i miała na celu konstruktywne rozwiązanie sytuacji.

4.  Nie pozwól, aby dziecko nie chodziło do szkoły. Niezależnie od tego, jak dalece Twoje dziecko jest nieszczęśliwe, nie możesz pozwolić, aby pozostawało w domu. Najlepsze, co można zrobić, to przekonać dziecko, że sprawa zostanie załatwiona i że nie zrobiło niczego złego.

Trzeba być czujnym zarówno wtedy, gdy okoliczności wskazują, że Twoje dziecko może być ofiarą, jak i wtedy, gdy można sądzić, że samo stosuje przemoc wobec innych. Dziecko może kopiować agresywne zachowanie nie widząc w tym nic złego lub może to być sposób wyrażania uczuć, gdy przechodzi ciężki okres.

Porozmawiaj z dzieckiem i spróbuj ustalić, dlaczego zachowuje się w taki właśnie sposób. Uświadom mu, jak bardzo przykre jest to dla innych.

 • Spraw, aby nikt w rodzinie nie osiągał agresywnym zachowaniem lub siłą tego, czego pragnie.
 • Wskaż dziecku, jak przyłączyć się do innych bez stosowania wobec nich agresji.
 • Omów sytuację z wychowawcą klasowym dziecka i ustal, w jaki sposób szkoła i Ty macie podejmować wspólne działania, aby położyć kres przemocy.
 • Zapewnij dziecko, że jest kochane i że może liczyć na wsparcie.
 • Nie żałuj pochwał, gdy dziecko jest dobre dla innych.
 • Rozmawiaj z dzieckiem regularnie o sytuacji, aby upewnić się, że u podstaw przemocy nie leżą jakieś poważne problemy.

Źródło:https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/09/agresja_i_przemoc_poradnik_nauczyciel_przeciwdziaanie_agresji_i_przemocy_w_szkole.pdf

 

Poradnik dla rodziców załącznik

 

"Między lekcjami. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko)"

Poradnik składa się z tekstów napisanych przez najlepszych polskich ekspertów-praktyków. Artykuły dotyczą bardzo różnych problemów.

 
PDF Drukuj Email


ZASADY I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

·        Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku  Dz.U. 2017 poz.  1591


.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. 2017 poz. 1578

 

Istota pomocy - specjalne potrzeby edukacyjne


Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz        rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału  rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami

środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych

z wcześniejszym kształceniem za granicą.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w  formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

 

 


SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLEPomocy psychologiczno-pedagogicznej mają udzielać uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.

 

PEDAGOG SZKOLNY , PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo  ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

DORADCA ZAWODOWY

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


LOGOPEDA

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA PDF Drukuj Email

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

o       801 199 990

o       czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00;

o       koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

o       http://www.kbpn.pl

 

·        Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

o       800 120 289

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00;

o       połączenie bezpłatne

 

·        Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

o       800 120 148

o       czynny całą dobę; połączenie bezpłatne

 

·        Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”

o       801 109 696

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00;

o       koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

 

·        Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

o       czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00

 

·        Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

o       85 732-22-22

o       (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00)

 

·        Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)

o       800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)

o       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – poradnia mailowa

o       22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)

o       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – poradnia mailowa dla specjalistów

 

·        Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

o       800 120 359

o       Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.

o       połączenie bezpłatne.

 

·        Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

o       116 111

 

·        Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

o       800 12 12 12

 

·        POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

o       801 140 068

o       czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-20

o       porady/konsultacje on-line – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

·        AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”

o       22 692 82 26

o       801 888 448 (płatne za pierwszą minute połączenia)

o       czynny w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek w godzinach 10.00 - 15.00, środa w godzinach 15.00 – 18.00, czwartek w godzinach 15.00 - 20.00

o       http://www.swwaids.org

o       http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami

 

·        Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

o       22 692 82 26

o       801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia)

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

o       http://www.aids.gov.pl

 

·        Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

o       22 425-98-48

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty 
w godzinach 15:00-17:00

o       opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego

 

·        Młodzieżowy

o       988

o       (pon.-pt. 13.00 - 18.00)

 

·        Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania

o       9288

o       w dni powszednie w godz. 10 - 20.

 

·        Towarzystwa Pomocy Młodzieży

o       22 635 54 67

o       (czynny w godzinach 14.00-18.00)

 

·        Uczennicy i Ucznia

o       71 372 04 86

o       (pon. 17.00 - 19.00, śr. 19.00 - 21.00)

 

·        Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat

o       022 672 52 26

 

·        Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA

o       22 827 61 72

o       (pn.-pt. 15-18)

 

·        Komitet Ochrony Praw Dziecka

o       22 831 24 29

o       (pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-18)

 

·        Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

o       22 6269419

 

·        Pogotowie rodzinne

o       22 613 69 91

 

·        Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

o       22 828 61 92

o       (pn.-pt. 15-20)

 

·        Ruch Pomocy Rodzinie

o       22 621 03 67

o       (pn.-pt. 10-17)

 

·        Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste

o       22 728 64 35

o       (codziennie 21-4, wt. 9-17)

 

·        Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

o       42 682 28 37

 

·        Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar

o       22 823 65 31

o       czynne w godzinach 9-21

 

·        Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego

o       22 844 44 70

o       czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -19.00, soboty w godzinach 11.00 -15.00)

 

·        Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

o       32 206 82 17

o       czynny w poniedziałki w godz.10-19.wtorki i piątki w godz 15-19, środa w godz 10-13, czwartek w godz 14-19.

o       http://www.ptzn.katowice.pl

 

·        STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

o       22 621 35 37

o       (pn.-pt. 10-15)

 

·        Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

o       22 844 14 82

o       (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),

 

·        Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA

o       801 24 70 70 lub 654 70 70

o       (codziennie, całodobowo)

 

·        Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia

o       22 654 70 70

o       (nd. 17-21)

 

·        Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik

o       22 853 52 22

o       (pn., wt., czw. 12-19)

 

·        Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich

o       22 828 12 95

o       (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)

 

·        Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA

o       22 654 40 41

o       (pon., czw. godz. 17-20)

 

·        Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

o       22 628 01 20

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Instytucje pomocowe w Łomży – baza adresowa:


1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego11, tel. ( 86 ) 47 – 33 - 900

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Piątnicy, tel. 602769885

3. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Rybaki 3, Łomża, tel. ( 86 ) 216 – 67 - 03

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Al. legionów, Łomża, tel. ( 86 ) 216 – 56 - 53

5. Komenda Miejska Policji w Łomży, Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykowa, ul. Wojska Polskiego 9, Łomża,

tel. ( 86 ) 474–12 – 61

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Polna 16 TEL./FAX: 86  215 03 18 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strony internetowe :
www.depresjastop.pl
www.poradnia.narkomania.org.pl
www.narkomania.org.pl
www.111116.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.bezpiecznaszkolamen.gov.pl